22 batalion piechoty górskiej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach decyduje Dowódca Garnizonu właściwy do miejsca przeprowadzenia uroczystości. 

Decyzje odnośnie wsparcia logistycznego udzielonego przez 22. kbpg w czasie uroczystości, imprez, wydarzeń promocyjnych, itp., na wniosek organizatora, podejmuje Dowódca 22. kbpg.

W zwiazku z powyższym, na podstawie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 cerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, bezzasadne jest kierowanie wniosków o wojskową asystę honorową oraz o udzielenie wsparcia logistycznego przez 22. kbpg bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego RSZ.

 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

Zasięg terytorialny Garnizonu Kłodzko to:

powiat dzierżoniowski;
powiat kłodzki;
powiat strzeliński;
powiat ząbkowicki;
powiat nyski.

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni), żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.

Skład wojskowej asysty honorowej wyznacza dowódca garnizonu w porozumieniu z organizatorem uroczystości. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Adresatem do którego należy kierować wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej jest:

Dowódca Garnizonu Kłodzko
ul. Walecznych 59
57-300 Kłodzko

Dokumentami niezbędnymi do przydzielenia wojskowej asysty honorowej są:

- "Ramowy plan obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych...";
- "Plan współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...”;
-    Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej.

Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ RP, decyzja Dowódcy Garnizonu o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową nie jest obligatoryjna. Przed podjęciem decyzji Dowódca Garnizonu może:

- zasięgnąć opinii o osobie zmarłej od organizatora pogrzebu (organizator pogrzebu winien dołączyć do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby);
- skonsultować przedstawioną opinię z przedstawicielami organizacji i środowisk kombatanckich, właściwymi organami rządowymi lub samorządowymi.

W Garnizonie Kłodzko osobą upoważnioną do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej jest:

Szef Sekcji Wychowawczej
22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej
tel. 261 647 210 lub 723 694 361

W przypadku, gdy organizator uroczystości planuje udział orkiestry wojskowej powinien zwrócić się o jej skierowanie do:

Dowódca Garnizonu Warszawa
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00 - 909 Warszawa
Fax 261 873 259

 

Wniosek o skierowanie Wojskowej Asysty Honorowej

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

22 batalion piechoty górskiej
Walecznych 59
57-300 Kłodzko
tel. 261647122
fax. 261647233
22bpg.oficerdyzurny@ron.mil.pl

    
  • BIP